Available courses

Đây là toàn bộ đề test cho ứng viên ứng vị trí Fresher tại NTQ Solution


Khóa học dành cho toàn bộ thành viên tại NTQ Solution, bao gồm những nội dung trọng tâm sau:
- Chính sách và ý nghĩa của việc đảm bảo ANTT

- Các quy tắc về ANTT trong ISMS của NTQ Solution

Khóa học training về tiêu chuẩn chất lượng và quy trình dự án dành cho tất cả các thành viên thuộc bộ phận sản xuất

Course vision:

- Khóa học này là 1 khóa học chuyên sâu về Agile cho đối tượng PM / to be PM

- Trong lộ trình phát triển Agile, khóa học này là chứng nhận cho 1 thành viên đạt mức level 2 trong thang hiểu biết Agile của NTQ

- Trang bị kiến thức về quản trị linh hoạt, từ đó tiến hành áp dụng để nâng cao kết quả trong dự án thực tế

Release Goal

   Sprint 1 

      - So sánh Agile vs WaterFall

      - Khi nào dùng Agile, khi nào không

      - Hiểu được các yếu tố nền tảng của quản trị dự án linh hoạt

      - Process chung trong quản trị dự án linh hoạt

      - Building high performing team

      - Biết cách xây dựng nền tảng vững chắc cho team: Mục tiêu, giá trị, quy tắc làm việc ...

   Sprint 2

      - Thực hành: phân biệt các vai trò và cách vận hành các event trong Scrum

     - Xây dựng môi trường giao tiếp và cộng tác hiệu quả

   Sprint 3

     - Phong cách quản lý huấn luyện và thúc đẩy

     - Coaching skills

     - Áp dụng vào huấn luyện nhân viên